هيئت علمیخانم فاطمه تيموری هلستان

  به نام خدا

  

 

  

  

  نام و نام خانوادگی

  

  فاطمه تيموری هلستان

  پست سازمانی فعلی در دانشگاه

  عضو هيأت علمی

  آخرين مدرک تحصيلی

  

  کارشناسی ارشد آموزش زبان انگليسی

  محل اخذ آخرين مدرک

  تحصيلی

  

  دانشگاه مازندران

  تاليفات

  Reading Zone 1-تأليف کتاب:

  2-ترجمه کتاب

  Electronic Troubleshooting and Repair Handbook(2)

  مرجع عيب يابی و تعمير الکترونيکی(جلد2)-مرکز برنامه ريزی و تأليف کتابهای درسی معاونت آموزش ندسا

  3-ترجمه کتاب

  Electronic Troubleshooting and Repair Handbook(3)

  مرجع عيب يابی وتعمير الکترونيکی(جلد3)- مرکز برنامه ريزی و تأليف کتابهای درسی معاونت آموزش ندسا

  مقالات بين المللی

  The Relationship between Academic Specialization, Level of Proficiency, Gender and Choice of Language Learning Strategies

  نويسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس TELLSI

 

 

  مقالات داخلی

  1- THE EFFECT OF MALL (MOBILE ASSISTED LANGUAGE LEARNING) ON THE USE OF AFFECTIVE LEARNING STRATEGIES

  مقاله ISC ، نويسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس NCTLT

  

  2- DIFFICULTIES OF CONTEMPORARY PERSIAN POETRY TRANSLATION

  مقاله ISC ، نويسنده اوّل- ارائه شده در کنفرانس NCTLT

  

 

  همايش های ملی

  

  

  

  

  

  شرکت در همايش ملّی (1392) NCTLT

  همايش های بين المللی

  

  

  

  

  شرکت در همايش بين المللی (1387) TELLSI

  سوابق اجرايی

  

  

  توضيح مختصر از واحد سازمانی زير مجموعه

  

  

  

  

  

  

  عضو گروه زبان انگليسی در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه علامه محدث نوری

  ايميل کاری

  f.teymouri@mohaddes.ac.ir

  شماره تماس (در صورت تمايل)

  

  آدرس وب سايت يا وبلاگ

  

  ساير توضيحات ضروری

  

  تاريخ تکميل فرم

1392/05/16